Bảng tính mạng giới thiệu r / Lawfirm

Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các yêu cầu đã gửi (hơn 100) để được thêm vào bảng tính và đây là: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tuAvXxP4VcgLL_E9vA9iEQFzFpGLDNRA3kyw67nYYsI/edit?usp=sharing](https:// docs.google.com/spreadsheets/d/1tuAvXxP4VcgLL_E9vA9iEQFzFpGLDNRA3kyw67nYYsI/edit?usp=sharing)

It is sorted by state, but if you want to sort it in other ways, simply make a copy of the spreadsheet so you can manipulate it how you want (But your copy won’t be updated if we add new people later on). I tried to make it search-friendly for the practice areas, but if you are looking for something specific, I recommend searching for one word first, the full word and not the abbreviations (I saw many different ways different attorneys listed the same type of practice).

Để lại phản hồi của bạn trong phần bình luận ở đây. Nếu bạn muốn được thêm vào danh sách, hãy bắn cho tôi một DM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *